Polityka prywatności

Prywatność użytkowników blogo.pl traktujemy poważnie i dbamy o jej ochronę. W niniejszym regulaminie wyjaśniamy podstawowe pojęcia i sposoby realizacji tego zadania.

I Wprowadzenie

Niniejszy regulamin stanowi opis polityki prywatności serwisu blogo.pl. Polityka prywatności serwisu blogo.pl, dalej: Polityka, określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od właścicieli obiektów, osób rezerwujących i użytkowników serwisu blogo.pl oraz mediów społecznościowych blogo.pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do blogo.pl lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek Dane Osobowe w związku ze procesem rezerwacyjnym, wysyłaniem zapytania itd. Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

II Podstawowe pojęcia używane w niniejszym regulaminie

Dane osobowe ? oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną odnośnie nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonicznego osoby fizycznej i innych danych, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.

RODO ? oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym blogo.pl oraz podmiot przetwarzający przetwarzają Dane osobowe Użytkowników.

Blogo.pl ? blogo.pl jest serwisem internetowym prezentującym ofertę obiektów turystycznych oraz pośredniczącym w ich rezerwacji, podmiotem prowadzącym serwis jest BLOGO.PL sp. z o.o. z z siedzibą w Świdniku, 21-040, Aleja Lotników Polskich 134, NIP: 9462354553

Podmiot przetwarzający dane osobowe to system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A

Użytkownik to osoba rezerwująca obiekt turystyczny lub usługi dodatkowe, subskrybent newsletteru, właściciel obiektu turystycznego, i osoba odwiedzającą strony należące do blogo.pl, a także osoba korzystająca z mediów społecznościowych blogo.pl

Obiekt turystyczny ? pensjonaty, domy na wynajem, biwaki i inne miejsca świadczące usługi polegające na zapewnieniu noclegu podróżnych, wynajmu przestrzeni dodatkowej i/lub innych atrakcji opisanych w ofercie obiektu

Proces rezerwacji ? czynności wykonywane przez użytkownika online w systemie hotres.pl poprzez serwis blogo.pl mające na celu rezerwację obiektu turystycznego

Rezerwacja ? przypisany do użytkownika i potwierdzony przez system blogo.pl termin, który został przypisany do użytkownika dokonującego rezerwacji

Podanie danych osobowych

Podając swoje Dane osobowe na stronie www.blogo.pl bezpośrednio lub za pomocą podmiotu przetwarzającego dane (hotres.pl), Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez blogo.pl w sposób opisany w niniejszej Polityce.

III Administrator danych osobowych

Administratorem Danych osobowych Użytkowników, przekazanych w związku z korzystaniem ze serwisu blogo.pl, w szczególności w związku z przeprowadzaniem za ich pomocą rezerwacji obiektów, zadawaniem pytań (formularzy), dodawaniem nowych obiektów, wysyłaniem informacji marketingowych (w tym newsletterów), korzystaniem z innych usług zawartych na stronie internetowej jest BLOGO.PL sp. z o.o. z z siedzibą w Świdniku, 21-040, Aleja Lotników Polskich 134, NIP: 9462354553, tel. (81) 443 33 77 e-mail: kontakt@blogo.pl

IV Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych ? cele i zakres

Blogo.pl przetwarza Dane osobowe w różnych celach, dla których potrzebuje określonego zakresu Danych Osobowych od Użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych co do zasady trwa dopóki nie ustanie cel, dla którego Dane osobowe zostały pozyskane i są przetwarzane, w tym przechowywane aby cel realizować. Po realizacji celu lub jego ustaniu blogo.pl dokonuje usunięcia wszystkich posiadanych Danych osobowych pozyskanych od Użytkownika z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji, w których blogo.pl przechowuje dane osobowe nawet jeżeli cel przetwarzania został zrealizowany bądź nie będzie dłużej realizowany. Dzieje się tak z uwagi na wymogi prawne lub w związku z potrzebami biznesowymi.

Co istotne, przepisy RODO umożliwiają wykazanie dokładnego czasu przechowywania Danych osobowych (dni/tygodnie/miesiące/lata) jak i wskazanie kryteriów dla przechowywania danych przez wskazany okres, np. do czasu przedawnienia się potencjalnych roszczeń Użytkownika wobec blogo.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli poniżej:

pPrzedmiotZakresCel przetwarzaniaKategorie osóbOkres przechowywania
1Zamówienie usługi.
imiona i nazwiska adresy email numery telefonów informacje o dacie pobytu/noclegu informacje o preferencjach dotyczących pobytu/noclegu liczba osób dorosłych objętych zamówieniem liczba i wiek dzieci objętych zamówieniem adresy zamieszkania numery kart płatniczych/kredytowych/rachunków bankowych dane firmowe język do kontaktu
Zawarcie umowy z Klientem.Potencjalni Klienci obiektu hotelowego.Rok od daty zakończenia usługi. Numery kart płatniczych/kredytowych – 7 dni od daty zakończeniu usługi.
3Świadczenie / rozpatrzenie reklamacji – zamówionej usługi.
imiona i nazwiska adresy email numery telefonów informacje o dacie pobytu/noclegu informacje o preferencjach dotyczących pobytu/noclegu liczba osób dorosłych objętych zamówieniem liczba i wiek dzieci objętych zamówieniem adresy zamieszkania numery kart płatniczych/kredytowych/rachunków bankowych dane firmowe język do kontaktu
Zawarcie umowy / rozpatrzenie reklamacji.Klienci obiektu.Rok od daty zakończenia usługi. Numery kart płatniczych/kredytowych – 7 dni od daty zakończeniu usługi.
4Usługa księgowa.
dane firmowe adresy email numery telefonów
Wystawienie dokumentu finansowo-księgowego.Klienci obiektu.5 lat od wystawienia dokumentu.
5Wysłanie propozycji pobytu oraz informacji o wydarzeniach i promocjach.
imię i nazwisko adres e-mail numery telefonów informacje o preferencjach dotyczących świadczonych usług
Utrzymywanie kontaktu z Klientem / CRM.Osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji.Do odwołania.

Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

V Uzasadniony interes blogo.pl jako Administratora danych osobowych

Uzasadniony interes to jedna z podstaw prawnych przewidzianych w art. 6 ust. 1 RODO, która zakłada, że są sytuacje, w których Administrator danych osobowych może dokonać określonego przetwarzania Danych osobowych. Takimi uzasadnionymi interesami, które w blogo.pl stosujemy, są m.in.:

 • Realizacja rezerwacji.
 • Możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 • Promowanie blogo.pl, wysyłanie informacji marketingowych.
 • Odpowiedzi na zapytania wysłane do blogo.pl

W przypadku kontaktu z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi, podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest uzasadniony interes blogo.pl jako administratora Danych osobowych zamieszczonych na formularzu kontaktowym (art. 6 ust.1 pkt. f RODO). Uzasadniony interes przejawia się w możliwości odniesienia się do przesłanego zapytania, udzielenia Użytkownikowi kompleksowej odpowiedzi. Bez przetwarzania Danych osobowych, w szczególności kontaktowych, nie będziemy w stanie przekazać odpowiedzi, a tym samym pomóc w rozwiązaniu kwestii wskazanej w zapytaniu.

VI Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji ww. uprawnień można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@blogo.pl

VII Zobowiązania Hotres.pl (podmiot przetwarzający)

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe użytkownika dokonującego rezerwacji, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania 
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego 
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

VII Pliki cookies

Pliki cookies (zwane także jako ?ciasteczka?) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu blogo.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu (BLOGO.PL sp. z o.o. z)

Pliki Cookies używane na stronie internetowej blogo.pl mogą być ustawione przez naszą witrynę lub przez witrynę strony trzeciej.

Cele, w jakich wykorzystywane są pliki cookies:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ?sesyjne? (session cookies) oraz ?stałe? (persistent cookies). Cookies ?sesyjne? są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ?Stałe? pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

?niezbędne? pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu blogo.pl;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu blogo.pl;

?wydajnościowe? pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu blogo.pl;

?funkcjonalne? pliki cookies, umożliwiające ?zapamiętanie? wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

?reklamowe? pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu blogo.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu blogo.pl i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji ?Pomoc? w menu popularnych przeglądarek internetowej.

VIII Zmiana Polityki

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej blogo.pl/polityka-prywatnosci

Błogi gołąb pocztowy

Nasz gołąb pocztowy nadlatuje tylko z dobrymi wiadomościami i propozycjami last minute.
Nie chcemy go nadwyrężać, więc nie musisz się martwić o ciągłe gruchanie w Twojej skrzynce...