Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług oraz odpowiedzialności podmiotów korzystających z serwisu blogo.pl (zwanego dalej „blogo.pl” lub „serwisem”) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji w formie elektronicznej (za pośrednictwem zewnętrznego zintegrowanego z serwisem portalu rezerwacyjnego) i wpłacenie zadatku za pobyt.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.08.2022 do odwołania lub zmiany jego treści i opublikowania w serwisie blogo.pl

§2 Podstawowe pojęcia

 1. Serwis” lub „blogo.pl” jest stroną internetową www.blogo.pl oraz powiązanymi z nią podstronami, elementami integralnymi w tym silnikiem rezerwacyjnym mającą na celu prezentację obiektów turystycznych, informacji o nich, usług komplementarnych oraz pośrednictwem w ich rezerwacji przez użytkowników, podmiotem prowadzącym serwis jest ASSA SKIBA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Świdniku, 21-040, Aleja Lotników Polskich 134, NIP: 7123351930
 2. Użytkownik” – każda osoba korzystająca ze strony www.blogo.pl, rezerwująca obiekt turystyczny lub usługi dodatkowe, subskrybent newsletteru, właściciel obiektu turystycznego, a także osoba korzystająca z mediów społecznościowych blogo.pl
 3. Rezerwujący” lub „klient” – każda osoba fizyczna lub prawna posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która dokona rezerwacji w serwisie blogo.pl
 4. Rezerwacja” – umowa zawarta pomiędzy serwisem i klientem polegająca na rezerwacji obiektu, pobytu lub usług dodatkowych za pośrednictwem blogo.pl
 5. Polityka prywatności” – regulamin opublikowany na stronie www.blogo.pl/polityka-prywatnosci określający zasady przetwarzania danych osobowych i politykę cookies

§3 Zasady korzystania z serwisu i obowiązki stron

 1. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków oraz zasad umieszczonych w niniejszym regulaminie oraz polityce prywatności, która umieszczona jest na www.blogo.pl/polityka-prywatnosci
 2. W celu bezpiecznego i prawidłowego korzystania z serwisu użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia:
  1. stabilnego połączenia z siecią Internet
  2. Zainstalowanej aktualnej wersji przeglądarki internetowej Edge, Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera bez zainstalowanych wtyczek lub dodatków, które mogą zaburzać jego pracę
  3. aktualnego i aktywnego adresu e-mail, do którego użytkownik ma stały dostęp
  4. Przeprowadzenia wszystkich niezbędnych kroków w toku rezerwacji opisanych w punkcie 4 niniejszego regulaminu
 3. Serwis jest zobowiązany do zapewnienia:
  1. Zapewnienia stabilnej pracy strony blogo.pl z zastrzeżeniem niezbędnych, tymczasowych przerw wynikających m.in. z pracami konserwacyjnymi serwisu
  2. Aktualizacji rozwiązań technicznych
  3. Zapewnienia bezpieczeństwa danych przekazanych przez serwis blogo.pl
  4. Umożliwienie rezerwacji obiektu w dostępnym terminie
  5. Przeprowadzenia procesu rezerwacji zgodnie z punktem 4 niniejszego regulaminu
 4. Użytkownik dokłada wszelkich starań do:
  1. Rezerwacji wyłącznie terminu, w którym zakłada przyjazd
  2. Podania aktualnych i pełnych informacji w celu rezerwacji
  3. Niezwłocznego kontaktu z serwisem w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych sytuacji, które wpływają na rezerwację
 5. Serwis dołoży wszelkich starań do
  1. Zapewnienia pełnej i aktualnej oferty obiektów przeznaczonych do rezerwacji
  2. Oferowania atrakcyjnych cen prezentowanych obiektów
  3. Satysfakcjonującej jakości pobytu w rezerwowanych obiektach

§4 Rezerwacja i płatność

 1. Rezerwacja jest umową na usługę pośrednictwa w rezerwacji obiektu turystycznego lub usługi dodatkowej zawieraną drogą elektroniczną przez klienta z serwisem.
 2. Do skutecznego zawarcia niezbędne jest spełnienie wszystkich podstawowych wymagań.
 3. Podstawowe wymagania dla użytkownika:
  1. Wybranie obiektu i terminu spośród dostępny i zaprezentowanych na stronie
  2. Przejście wszystkich kroków procesu rezerwacyjnego wymaganego przez system
  3. Podanie aktualnych, kompletnych i prawdziwych danych, w których niezbędne są
   1. Imię
   2. Nazwisko
   3. Numer telefonu
   4. Adres e-mail
  4. Odbiór maila z potwierdzeniem rezerwacji
  5. Opłacenie zadatku i płatności końcowej zgodnie z terminami określonymi w obiekcie
 4. Podstawowe wymagania dla serwisu:
  1. Udostępnienie serwisu z aktualną ofertą obiektów turystycznych
  2. Umożliwienie wykonania płatności przez serwis tpay, przelewy24 lub inny jeśli taka możliwość będzie przewidziana w oferowanym obiekcie
  3. Przesłanie maila z potwierdzeniem rezerwacji oraz aktualizacji statusu rezerwacji na wskazany w rezerwacji adres e-mail
  4. Przesłanie potwierdzenia płatności
 5. Przebieg rezerwacji:
  1. Wybór obiektu spośród dostępnych na stronie
  2. Wybór terminu rezerwacji
  3. Wybór / potwierdzenie podsumowanych informacji
  4. Wpisanie swoich danych, akceptacja regulaminu, a jeśli użytkownik potrzebuje faktury także zaznaczenie tego faktu na tym etapie i zatwierdzenie całości
  5. Opłacenie zadatku w wysokości 20% kwoty rezerwacji w trakcie jej składania (brak płacenia zadatku w terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji)
  6. Opłacenie całości należności zgodnie z wytycznymi przesłanymi w wiadomości i prezentowanymi wcześniej w serwisie przelewem lub gotówką na miejscu jeśli dany obiekt przewiduje taką możliwość
 6. Rezerwacje, które nie zostają skutecznie złożone, złożone na nieprawdziwe dane lub nieopłacone zostają uznane za nieskuteczne (niezłożone), a tym samym nie są podstawą do reklamacji lub innych roszczeń wobec serwisu.
 7. Serwis nie pobiera dodatkowych opłat od użytkowników, cena podana w rezerwacji jest całkowitą należnością płaconą za pobyt z wyłączeniem opłat miejscowych oraz ewentualnych usług dodatkowych zamawianych na miejscu lub poza serwisem blogo.pl
 8. Obiekty mogą pobierać dodatkowe opłaty związane z:
  • opłaty klimatyczną (lokalną)
  • opłatą za usługi dodatkowe, nieuwzględnione w ofercie serwisu blogo.pl
  • zwrotną kaucję pobieraną w formie gotówki lub preautoryzacji na karcie
 9. Serwis zastrzega sobie prawo przyznania rabatów dla użytkowników zgodnie z własną polityką, które mogą być użyte wyłącznie przez użytkownika, który je otrzymał i nie mogą być zbyte, przekazane lub wykorzystane w imieniu innego użytkownika.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji przekazanych przez użytkowników, którzy bez zgody serwisu użyli kodów rabatowych lub odstąpili termin innej osobie, która nie była uprawniona do ich użycia.
 11. Podane ceny są wartościami brutto (zawierają podatek VAT)

§5 Anulowanie rezerwacji / zwroty / reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do darmowego anulowania rezerwacji w okresie do 30 dni przed planowanym przyjazdem.
 2. W przypadku zmiany terminu na prośbę użytkownika, traci on prawo do bezpłatnego anulowania rezerwacji
 3. Bez anulowania rezerwacji we wskazanym terminie zadatek jest bezzwrotny
 4. Serwis zobowiązuje się do zwrotu zadatku w sytuacji, gdy termin lub obiekt nie może zostać przekazany rezerwującemu z przyczyn nie leżących po stronie użytkownika
 5. Użytkownik ma prawo reklamacji prawidłowego przeprowadzenia usługi rezerwacji lub braku zgodności z niniejszym regulaminem zgłaszając ją bezpośrednio do serwisu poprzez formularz kontaktowy lub mailowo na adres podany w zakładce kontakt.
 6. Serwis zobowiązuje się do rozstrzygania reklamacji najszybciej jak to możliwe z zastrzeżeniem maksymalnego, 30 dniowego okresu na reakcję.
 7. Serwis blogo.pl na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014r. poz. 827) wyłącza możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem. Zgodnie z ww. przepisem prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania.

§6 Postanowienia końcowe i rozstrzyganie sporów

 1. Regulamin serwisu jest nadrzędnym zbiorem zasad wobec wszystkich podanych w serwisie blogo.pl, a serwis zobowiązuje się do dbania o jego aktualność i zgodność z ofertą
 2. Wszystkie spory, reklamacje i uwagi powinny być zgłoszone bezpośrednio do serwisu (drogą mailową lub pocztą tradycyjną). Brak skutecznego zgłoszenia nieprawidłowości serwisowi skutkuje jego bezzasadnością.
 3. Serwis zastrzega sobie praw zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w związku ze zmianami funkcjonalnymi lub operacyjnymi.
 4. Wszelkie zmiany muszą być opublikowane na stronie www.blogo.pl w niemniejszym regulaminie z zastrzeżeniem podania daty wprowadzenia aktualnej wersji.

Błogi gołąb pocztowy

Nasz gołąb pocztowy nadlatuje tylko z dobrymi wiadomościami i propozycjami last minute.
Nie chcemy go nadwyrężać, więc nie musisz się martwić o ciągłe gruchanie w Twojej skrzynce...