Regulamin

 

REGULAMIN POBYTU

DOM BESKIDY – BRENNA

 §1

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Domu Beskidy w Brennej obejmującego willę oraz przyległą nieruchomość (dalej określanego jako „Dom Beskidy” lub „Dom”) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi przez podpisanie karty informacyjno-pobytowej lub dokonanie rezerwacji w formie elektronicznej (za pośrednictwem zewnętrznego portalu rezerwacyjnego) i zapłatę całej należności za pobyt.
 2. Warunkiem rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku w terminie do 1 dnia roboczego w wysokości co najmniej 50% ceny, oraz na 30 dni przed planowanym pobytem uiszczenie pozostałej wartości należnej kwoty.
 3. W przypadku dokonania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym pobytem płatność należy uiścić w pełnej kwocie.
 4. W przypadku rezygnacji z pobytu, wpłacony wcześniej zadatek podlega zwrotowi w 100 % jeżeli rezygnacji nastąpi na 30 dni przed planowanym przyjazdem, nie podlega zwrotowi jeżeli rezygnacja nastąpi w krótszym terminie niż 30 dni przed planowanym przyjazdem
 5. W przypadku dokonania rezerwacji za pośrednictwem portalu:
  a) Booking.com – wysokość zadatku, o którym mowa powyżej wynosi 500 złotych i jest pobierana oraz zwracana na zasadach opisanych na stronie internetowej portalu;
  b) Airbnb – wysokość zadatku, o którym mowa powyżej wynosi 2000 złotych.

  Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 6. Usługi świadczone są zgodnie z cennikiem zawartym na stronie internetowej Domu Beskidy lub na stronie portalu rezerwacyjnego.
 7. Zgodnie z Uchwała Nr VIII/69/15  Rady Gminy Brenna z dnia 26.11.2015  https://tiny.pl/7gh86  pobierana jest opłata miejscowa w wysokość stawki w kwocie 1,00 zł od osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§2

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Domu Beskidy.
 2. Zarządzaniem Domem Beskidy zajmuje się:
  Firma Instalacyjna „Olek” Leszek Olek, ul. Panienki 62, 43-340 Kozy. Osoba do kontaktu : Anita Olek-Kwiczala tel.: 516 658 213,  Łukasz Kwiczala tel.: 504 820 594

§3

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00  w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość zmiany godzin przyjazdu lub wyjazdu Gości po wcześniejszym kontakcie z zarządcą.
 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00.
 3. Osoby inne niż Goście mogą przebywać w Domu od godziny 6.00 do godziny 22.00.

§4

 1. Wydanie Domu Gościom oraz jego odbiór następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 2. Przy wydaniu Domu pobierany jest depozyt na poczet ewentualnych zniszczeń w wysokości 2000 złotych, której rozliczenie następuje przy odbiorze domu przez zarządcę.

§5

 1. W cenę pobytu wliczone jest średnie zużycie energii na dobę, obliczone przy pełnym obłożeniu domu. Zużycie ponad  średnią dobową stawkę jest rozliczane z pobranej kaucji.
  Średnie zużycie energii elektrycznej 20 kWh dziennie.
 2. Zużycie energii elektrycznej zostanie rozliczone na podstawie protokołu zdawczego. Stan liczników zostanie spisany w protokole zdawczo-odbiorczym w chwili przyjazdu, jak i w momencie opuszczania Domu.
 3. Telewizja oraz bieżąca woda w ogrodzie zimowym, będzie dostępna tylko w okresie letnim oraz w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych.

§6

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych Gości, jeśli szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej, albo powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.
 2. Parking znajdujący się na terenie Domu Beskidy jest parkingiem niestrzeżonym, z tego tytułu nie ponosimy również odpowiedzialności za uszkodzenia, utratę samochodu lub innego pojazdu na nim stojącego oraz nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.
 3. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.

§7

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domu Beskidy powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 2. Pokrywane straty będą odliczane od pobranej kaucji, w przypadku gdy pokrycie szkód przewyższy pobraną kaucję zdający dom zobowiązuje się pokryć różnice.
 3. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość zobowiązany jest do wyłączenia oświetlenia, urządzeń audiowizualnych oraz zamknięcia drzwi.

§8

Goście nie mogą przekazywać Domu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiszczono należną za pobyt opłatę.

§9

Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe i pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.

§10

Z basenu mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w basenie wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Zabrania się korzystania z basenu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§11

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje zakaz:

 • Palenia wyrobów tytoniowych (w tym papierosów elektronicznych) na terenie Domu, poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń.
 • Używania grzejników elektrycznych, grzałek oraz kuchenek elektrycznych i gazowych (nie należących do wyposażenia Domu).
 • Rozpalania grilla na terenie obiektu w miejscach do tego nie wyznaczonych i bez zachowania szczególnej ostrożności.
 • Pozostawienia nie zakręconych kranów instalacji wodociągowej, latarni grzewczych oraz nie wyłączonego oświetlenia po wyjściu z Domu.
 • Przechowywania na terenie obiektu materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.

W przypadku niestosowania się do wyżej wymienionych zakazów, zarządca obiektu ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług.

§12

W przypadku pożaru lub innego zagrożenia wszystkie osoby przebywająca na terenie Domu zobowiązane są postępować zgodnie z wywieszoną w obiekcie instrukcją przeciwpożarową.

§13

W obiekcie obowiązuje zakaz organizowania wieczorów panieńskich, kawalerskich itp.

§14

Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.

§15

Dom Beskidy może odmówić przyjęcia lub zakończyć świadczenie usług przed końcem pobytu Gościa, który rażąco naruszył Regulamin lub w inny sposób zakłócił funkcjonowanie obiektu.

 §16

Dom Beskidy świadczy usługi zgodnie z opisem zawartym na stronie internetowej obiektu . Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące jakości usług, Goście powinni zgłaszać do zarządcy obiektu.

§17

Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Domu Beskidy, na terenie obiektu oraz przekazana Gościom w momencie podpisania karty meldunkowej.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ POWYŻSZEGO REGULAMINU I AKCEPTUJĘ JEGO TREŚĆ.

 

Brenna, dnia 10.07.2019r.

TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ RODO

Polityka ochrony prywatności Speed Car Sp. z o.o. – klauzule informacyjne

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy:

Administrator danych

Administratorem danych osobowych – Klientów korzystających z usług zakwaterowania i pobytu w „Dom Beskidy” jest SPEED CAR Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku, al. Lotników Polskich 134, 21-040 Świdnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000050119, REGON 431239138, NIP 946-22-61-171.

SPEED CAR Sp. z o.o. – jako Administrator Danych Osobowych realizuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podmiotów, którym powierza przetwarzanie danych – na podstawie zawartych „Umów powierzenia przetwarzania danych osobowych” – w związku z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania


Ochrona danych osobowych

W momencie dokonania rezerwacji pobytu w „Dom Beskidy” i/lub zakwaterowania na pobyt czasowy (zgodnie z warunkami „REGULAMINU POBYTU DOM BESKIDY – BRENNA – dalej zwany Regulamin) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych, zgodnie z warunkami określonymi  w niniejszej „Polityce ochrony prywatności”.

Przetwarzanie danych osobowych

SPEED CAR Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe wyłącznie tych klientów, którzy zostali poinformowani o celu przetwarzania danych i/lub dobrowolnie wyrazili zgodę na przetwarzanie danych – jeżeli wymóg zgody wynika z przepisów RODO.

SPEED CAR Sp. z o.o. podejmuje działania o charakterze technicznym i organizacyjnym przewidziane w RODO, mające na celu ochronę danych osobowych Klientów przed ich utratą, zniszczeniem zniekształceniem lub udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Działania prowadzone przez SPEED CAR Sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych, mają na celu uzyskanie dostatecznie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu dostępnych możliwych środków technicznych.

Speed Car sp. z o.o. – jako Administrator Danych Osobowych – potwierdza, że współpracuje z firmą Firma Instalacyjna „Olek” Leszek Olek, z siedzibą ul. Panienki 62, 43-340 Kozy,  NIP 9371175394, która administruje nieruchomością „Dom Beskidy” w Brennej na podstawie „Umowy o świadczenie usług zarządzania”, która będzie przetwarzała dane osobowe zgodnie z przepisami RODO w celu spełnienia wymagań formalnych w zakresie realizacji umowy powierzenia, oraz Regulaminu

Cel przetwarzania danych

SPEED CAR Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe – na podstawie  Art. 6  RODO w następującym celu:

wykonanie umowy o świadczenie usług hotelarskich (usług pobytu czasowego) lub podjęcie działań na żądanie osoby której dane dotyczą (Klient) przed zawarciem umowy rezerwacji pobytu (Art. 6 ust. 1 litera b RODO)

wypełnienie obowiązku prawa podatkowego i prawa bankowego (Art. 6 ust. 1 litera c RODO)

wypełnienie obowiązku prawnego (statystyczne i lokalne) (Art. 6 ust 1 litera c RODO)

W wypadku wyrażenia zgody przez Klienta (Art.6 ust. 1 litera a RODO)

SPEED CAR Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe również w  celach:

marketingowych m.in. sporządzania i przesyłania klientom informacji handlowych oraz rozwoju i doskonalenia produktów i świadczonych usług,

Zgoda na marketing

Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez SPEED CAR Sp. z o.o. jego danych osobowych  do celów marketingowych , w tym do przekazywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych , w tym do przekazywania informacji handlowych klient może w każdym czasie odwołać na piśmie na adres Speed Car Sp. z o.o. bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@speedcar.pl lub inspektor.odo@speedcar.pl

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres:

w zakresie określonym w pkt 4 a – (Cel przetwarzania danych) – z chwilą zakończeniu pobytu Klienta w „Dom Beskidy”

w zakresie określonym w pkt 4 b – (Cel przetwarzania danych):

rozliczenie gotówkowe za pobyt – z chwilą zakończeniu pobytu Klienta w „Dom Beskidy”

rozliczenie za pobyt kartą płatniczą – 2-3 lata

rozliczenie za pobyt z wystawieniem faktury – 10 lat

sprawy reklamacji i windykacji należności – do czasu rozstrzygnięcia procesu reklamacji lub windykacji

w zakresie określonym w pkt 4 c – (Cel przetwarzania danych) – z chwilą wypełnienie obowiązków statystycznych i lokalnych

Udostępnianie danych osobowych

SPEED CAR Sp. z o.o. jako Administrator Danych, nie udostępnia zebranych danych osobowych innym podmiotom,
chyba, że klient wyrazi na to zgodę.

Administrator jest uprawniony do ujawniania danych osobowych Klientów wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych i obowiązujących przepisów prawa.

dane Klienta nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim.

 

Uprawnienie Klienta, którego dane osobowe są przetwarzane

Klient, który wyraził zgodę Administratorowi na przetwarzanie swoich danych osobowych posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie wykonaniem usługi

Kontakt – osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych

Zadania Administratora danych realizuje Prezes Zarządu Speed Car Sp. z o.o.

Inspektor Ochrony Danych:

telefon: 607 705 501

adres e-mailowy: odo@speedcar.pl